Projekt

INTELLIGENT MACHINES


Att måla och reparera vägmarkeringar är ett kostnadspressat och farligt arbete för entreprenörerna i vägunderhållsbranschen. Intelligent Machines har därför utvecklat ett robotbaserat system för målning av sk. tvärgående markeringar för att öka produktiviteten samt eliminera personolyckor. Systemet består av en robotarm som är monterad fram på en lastbil. Längst fram på armen finns en extruder som extruderar fram ett plastband som formas till olika markeringar och symboler genom armens rörelse över vägbanan. Systemet styrs från hytten av lastbilsföraren via en touch-skärm. Till skillnad från alla fordonsbaserade armapplikationer är denna arm elektriskt driven för bästa kontrollerbarhet och noggrannhet.

(Klicka på bilden eller på projektnamnet för mer information om projektet)

IM har i samarbete med en av världens ledande tillverkare av golvslipmaskiner utvecklat ett positionerings- och navigeringssystem för automatisk golvslipning. Systemet kan också användas till andra applikationer som kräver positionering på cm-nivå i öppna inomhusmiljöer. Systemet bygger på en teknik med IR-emitterande landmärken/fyrar samt en kamerabaserad positionssensor placerad på den mobila slipmaskinen. Kameran är kopplad till en dator som beräknar position och orientering av slipmaskinen. Systemet hanterar också navigering och styrning av slipmaskinen. Den positioneringsnoggrannhet som kan uppnås med systemet är några cm över en arbetsyta på 500m.

(Klicka på bilden eller på projektnamnet för mer information om projektet)

Oriboo är en spelkonsol som har ett lite snävt nischområde som de flesta andra konsoler inte omfattar. Unga tjejer i 7 till 12 årsåldern spelar idag få spel och har litet intresse i de flesta produkterna på marknaden. Oriboo är en rörelseleksak som uppmuntrar till dans, spring och social gemenskap. IM har på uppdrag av Movinto fun AB omvandlat deras idé till en kommersiellt masstillverkad produkt som tillverkats i Kina samt skött produktunderhållet under produktens livstid.

(Klicka på bilden eller på projektnamnet för mer information om projektet)

Publika pooler och badanläggningar måste dagligen bottensugas. Det görs med s.k. poolcleaners som automatiskt kör fram och åter på botten så att hela botten städas.  Kraven på styr- och navigeringsförmåga hos poolcleaners har ökat då moderna badanläggningar byggs mer komplexa. Intelligent Machines har gjort en omfattande förstudie för att hitta tekniska lösningar för hur en modern poolcleaner skall utformas. Kraven har varit att autonomt klara att städa komplext utformade badanläggningar typ äventyrsbad och samtidigt sänka tillverkningskostnaden jämfört med marknadsledande produkter. De nya koncepten verifierades med att experimentprototyper byggdes och provades i verkliga bassänger.

(Klicka på bilden eller på projektnamnet för mer information om projektet)

För att minska olycksrisken vid vägarbeten har Trafikverket sponsrat framtagandet av teknik som automatiserar farliga arbetsmoment vid underhåll på vägnätet. Intelligent Machines har genomfört en teknisk förstudie och byggt en experimentprototyp för automatisk utsättning och intagning av tillfälliga vägskyltar vid underhåll- och reparationsarbeten. Utrustningen består av en egenutvecklad elektriskt driven robotarm som är monterad på flaket av en lastbil. Föraren som också är operatör av utrustningen väljer typ av skylt som skall sättas ut från ett grafiskt användargränssnitt i lastbilshytten och därefter lyfter utrustningen automatiskt ut vald skylt från flaket och ställer den vid vägkanten. Operatören behöver aldrig lämna lastbilshytten och exponeras därför inte direkt för trafiken på vägent.

(Klicka på bilden eller på projektnamnet för mer information om projektet)